GDPR

Domů / Informace o GDPR

Informace o GDPR

Zásady zpracování osobních údajů společnosti INGTECH, s.r.o.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak naše společnost nakládá s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

1. Co jsou to osobní údaje?

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat.

2. Co je to zpracování osobních údajů?

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení.

3. Za jakým účelem se mé osobní údaje zpracovávají a jakých osobních se údajů se to týká?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely:

- plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, především poskytování objednaných služeb vč. služeb servisní podpory

- dodržení našich zákonných povinností

- náš oprávněný zájem (např. uplatnění našeho nároku plynoucího ze smlouvy, zasílání informací o našich službách – přímý marketing apod.).

S ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy:

- jméno a příjmení, případně IČO a DIČ u podnikatelů

- bydliště, doručovací adresa, případně sídlo a fakturační adresa u podnikatelů

- e-mailová adresa a telefonní číslo

- údaje o tom, jaké služby a v jakém rozsahu od nás využíváte.

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely splnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany. V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Veškeré námi zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši pracovníci pouze na území České republiky.

4. Potřebujete ke zpracování údajů můj souhlas?

V současné době nikoli, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v režimech, k nimž výslovný souhlas není potřeba.

5. Co je to přímý marketing?

Přímý marketing je možnost oslovování našich zákazníků, s nabídkou obdobného zboží a služeb, jaké od nás již využíváte (typicky půjde o nabídku nových služeb nebo zboží, oznámení o novinkách v nabídce, akčních cenách apod.).

Toto oslovování může probíhat formou e-mailu nebo telefonického kontaktu, pokud jste takovýto kontakt uvedli při Vaší předchozí objednávce zboží a služeb.

Vždy přitom máte možnost se ze zasílání takovýchto nabídek zdarma a jednoduše odhlásit.

6. Kdo je to správce a kdo má přístup k mým osobním údajům?

Správcem je ten, kdo nejen zpracovává Vaše osobní údaje, ale především pro toto zpracování stanovuje účel a prostředky.

Vaše osobní údaje zpracováváme my, INGTECH, s.r.o., se sídlem Tři Dvory 38, 280 02 Kolín – jsme tedy správcem Vašich osobních údajů. K Vašim údajům nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou výrobců námi distribuovaných produktů, kteří jsou uvedeni na našich webových stránkách, a případů, kdy je k tomu zákonný důvod.

7. Jak dlouho mé osobní údaje zpracováváte?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, resp. po dobu trvání záruky na produkty či služby, které jste u nás zakoupili.

Po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (v současné době to může být až 10 let).

Dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky).

8. Jaká jsou Vaše práva?

Právo na informace o zpracování: veškeré nezbytné informace naleznete v tomto dokumentu. Pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Právo na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu či výmaz: máte právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování. Zároveň máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů.

Právo vznést námitku: námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy.

Na základě námitky jsme v případě její oprávněnosti povinni zpracování Vašich osobních údajů ukončit. Bude se jednat o případy, kdy bychom Vaše osobní údaje zpracovávali z důvodu našeho oprávněného zájmu, který by již pominul.

Právo na přenositelnost údajů: pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci, uděláme tak v rozsahu, v jakém o to požádáte.

Právo podat stížnost u ÚOOÚ: kdykoliv můžete podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů uoou.cz.

Právo na omezení zpracování: v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezíme jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění.

Zpracování omezíme také po dobu, po kterou prověřujeme, že Vámi vznesená námitka je legitimní.

Právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů: toto právo spočívá v naší povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.


Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy info@ingtech.cz , písemně na adrese INGTECH, s.r.o., Tři Dvory 38, 280 02 Kolín, či osobně v místě naší provozovny INGTECH, s.r.o., Třídvorská 1506, 280 02 Kolín.

MIRKA

Finsko

VSM

Německo

AWUKO

Německo

Deerfos

Jížní Korea

TYROLIT

Česká Republika

Swaty Comet

Slovinsko